Shin-ichirĊ Ikebe

(b.1943)

Compositions:

Title Year Number of Performers Instrumentation
Crepa 1966 6 Violin, 3 Violas, Cello, Double Bass
Quinquevalence 1991 5 Piano, Violin, Viola, Cello, Double Bass
Strata IV 1994 2 Oboe, Double Bass